دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلی   سبط

پست الکترونیکی : sa.sebt@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک - گرایش حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

موسس رشته تحصیلی فیزیک مهندسی درایران  -  مدیر گروه فیزیک مهندسی در واحد علوم و تحقیقات از سال 84 الی91       

    عضویت در جوامع علمی

عضو انجمن فیزیک ایران


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فیزیک

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/07/01

سیدعلی سبط

سیدعلی سبط

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استاد

^